Tutaj jesteś Aktualności Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka z dn....

Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka z dn. 30.06.2016 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka z dn. 30.06.2016 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

04.07.2016
gminy Wólka w jej granicach administracyjnych
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wólka uchwały Nr XLIX/303/14 Rady Gminy Wólka z dnia 7 listopada 2014 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka w jej granicach administracyjnych przyjętego uchwałą Nr XXXIII/269/201 Rady Gminy Wólka z dnia 28 grudnia 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka(Dz.Urz. Woj. Lub. N 14, poz.430 z dnia 05.03,.2001r,. z późn.zm.).
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wólka, z siedzibą: Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, w terminie do dnia 29 lipca  2016 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

 

Wójt Gminy Wólka
                                                                                  
 Edwin Gortat

 

 

Powrót