Tutaj jesteś Aktualności CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH – NOWA...

Aktualności

CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH – NOWA JAKOŚĆ POLITYKI SPOŁECZNEJ

CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH – NOWA JAKOŚĆ POLITYKI SPOŁECZNEJ

20.12.2019
W dniu 11 grudnia 2019 r. na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy - Edwin Gortat – Wójt Gminy Wólka oraz Anna Modrzejewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce uczestniczyli w konferencji Centra Usług Społecznych – Nowa Jakość Polityki Społecznej.
Sejm RP w dniu 19 lipca 2019 r. uchwalił ustawę o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Zasadniczym celem utworzenia nowej jednostki samorządowej jest rozwój systemu usług społecznych na poziomie lokalnym w sposób ułatwiający samorządom gminnym ich integrację i koordynację. Zintegrowanie usług w jednej instytucji może ułatwić ich dystrybucję. Znacznie łatwiej pracować z osobą czy rodziną, jeśli szeroka gama usług oferowana jest w jednym miejscu, bez konieczności oczekiwania na podjęcie działań - niejednokrotnie opartych na różnych procedurach – przez kilka instytucji, zwłaszcza jeśli poddane będą one koordynacji przez koordynatora indywidualnych planów usług społecznych.
 
Wsparcie będzie kierowane zarówno do ogółu mieszkańców gminy, jak i do grup społecznych o szczególnych potrzebach np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych. Pozwoli to na dostosowanie świadczonych usług społecznych zarówno do potrzeb mieszkańców gminy, jak również do własnych możliwości finansowych.
 
CUS to nowatorskie rozwiązanie, które ma szansę zrewolucjonizować świadczenie usług społecznych na terenach wiejskich.
 
Zadania CUS określone zostały w art. 13 ust. 1 ustawy. Do zadań centrum należy w szczególności:
  1. zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych przekazanych do realizacji centrum, w tym określonych w programie usług społecznych;
  2. prowadzenie rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych;
  3. opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych;
  4. realizowanie programu usług społecznych, w tym kwalifikowanie osób zainteresowanych do korzystania z usług społecznych określonych w programie usług społecznych oraz opracowywanie i monitorowanie realizacji indywidualnych planów usług społecznych;
  5. realizowanie innych niż usługi społeczne zadań przekazanych do realizacji centrum, w tym zadań z zakresu pomocy społecznej, w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1;
  6. podejmowanie działań na rzecz integracji i wspierania rozwoju wspólnoty samorządowej z wykorzystaniem potencjału tej wspólnoty, w tym organizowanie działań samopomocowych, wolontaryjnych i sąsiedzkich stanowiących uzupełnienie usług społecznych (działania wspierające);
  7. opracowywanie standardów jakości usług społecznych określonych w programie usług społecznych, w przypadku braku określenia tych standardów w obowiązujących przepisach, oraz ich wdrażanie;
  8. podejmowanie działań na rzecz rozwoju i koordynacji usług społecznych, w tym przez nawiązywanie współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz osobami fizycznymi i prawnymi;
  9. gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o usługach społecznych realizowanych na obszarze gminy tworzącej centrum oraz gminy będącej stroną porozumienia, o którym mowa w art. 10 pkt 2, lub porozumienia, o którym mowa w art. 15.
Powrót