Tutaj jesteś Aktualności Wotum zaufania i absolutorium dla...

Aktualności

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Wólka

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Wólka

25.06.2019
W dniu 14 czerwca br. odbyła się XIII sesja Rady Gminy Wólka. Była to pierwsza sesja absolutoryjna według znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
W tym roku po raz pierwszy Wójt miał obowiązek przedstawienia Radzie rocznego raportu o stanie gminy. Powyższy dokument został przekazany Radnym zgodnie z obowiązującymi przepisami do 31 maja. Na sesji Rady odbyła się dyskusja na jego temat. Konsekwencją powyższego było podjęcie uchwały i udzielenie votum zaufania. Ponadto, w tym samym trybie było rozpatrywane sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium.
 
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że akty te zostały przyjęte przez Radę Gminy Wólka bez ani jednego głosu sprzeciwu, co niewątpliwie jest wyrazem aprobaty dla wykonania budżetu gminy Wólka za 2018 r. oraz  docenieniem przez Radnych  podejmowanych inicjatyw i realizowanych oraz zaplanowanych inwestycji.
 
Na koniec posiedzenia Wójt złożył na ręce Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Pana Tomasza Zaborka podziękowanie wszystkim radnym za owocną współpracę. Podziękował Skarbnik Gminy Wólka Pani Agnieszce Grobelskiej, kierownikom referatów, dyrektorom jednostek organizacyjnych i wszystkim pracownikom za  współpracę oraz zaangażowanie w realizację stawianych przed nim zadań.
 
Słowa podziękowania skierował również do Sołtysów (w tym Przewodniczącej Zarządu OSB) za to, że stanowią żywy i skuteczny pomost w kontaktach z naszymi mieszkańcami oraz dzięki którym w jak największym stopniu staramy się poznać ich potrzeby.
 
Jak podkreślił Wójt w swoim wystąpieniu, realizacja tych wszystkich zadań i osiągnięcie zamierzonych celów, jest możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy z wszystkimi instytucjami, Radą Gminy i Sołtysami, dzięki pracy urzędników i osób pracujących w jednostkach organizacyjnych gminy Wólka, a przede wszystkim dzięki życzliwości, jaką okazują nasi mieszkańcy.
 
W imieniu Radnych Gminy Wólka Pani Magdalena Majewska przekazała na ręce Pana Wójta list gratulacyjny będący wyrazem akceptacji dla wykonania przezeń uchwały budżetowej jako działania zgodnego z prawem oraz wymogami ekonomicznej racjonalności wiążąc jednocześnie nadzieję w tym, że wysiłek Wójta Gminy Wólka w zakresie gospodarki finansowej Gminy Wólka zostanie doceniony w kolejnych latach.
Powrót