Tutaj jesteś Aktualności UWAGA ROLNICY!

Aktualności

UWAGA ROLNICY!

UWAGA ROLNICY!

04.12.2018
Wójt Gminy Wólka informuje, że uległy zmianie przepisy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:
 
  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
 
Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, o której mowa w ustawie ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określone w poniższej tabeli i liczby 12.
 

Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich

Współczynnik przeliczenia sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe

Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku

0,36

Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca

0,9

Buhaje powyżej 18 miesiąca

1,4

Cielęta do 6 miesiąca

0,15

Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku

0,3

Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca

0,8

Krowy

1

 
W związku z powyższymi zmianami do wniosku o zwrot podatku zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy dołącza się:
 
  1. faktury Vat albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
  2. dokument wydany (na wniosek producenta rolnego) przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 roku poz. 546 oraz z 2018 roku poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
  3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
 
Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych,  na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 
Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.
 
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
  1. od 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w lutym
  2. od dnia 1 października do dnia 31 października w przypadku złożenia wniosku w sierpniu gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Wniosek o zwrot oleju napędowego używanego do produkcji rolnej można pobrać w poradniku interesanta w zakładce podatki i opłaty.
Powrót