Tutaj jesteś Aktualności Spotkanie dialogowe poświęcone...

Aktualności

Spotkanie dialogowe poświęcone „Kierunkom rozwoju edukacji w gminie Wólka w myśleniu o uczniu XXI wieku”.

Spotkanie dialogowe poświęcone „Kierunkom rozwoju edukacji w gminie Wólka w myśleniu o uczniu XXI wieku”.

24.09.2018
Debata oświatowa realizowana była w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. Lubelskim ". Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – ośrodek Lubelski na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kluczowym zadaniem projektu jest wsparcie szkoleniowo-doradcze jednostek samorządu terytorialnego w stworzeniu lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i  wspomagania szkół - jako strategicznego dokumentu, planu konkretnych działań wynikających z długoterminowej wizji rozwoju oświaty. W pierwszej kolejności wdrożenie planu nastąpi w  dwóch  placówkach oświatowych (w Zespole Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce i  Szkole Podstawowej w Łuszczowie). Pozytywne efekty realizacji planu pozwolą podjąć decyzję o wdrażaniu przyjętych rozwiązań w  pozostałych gminnych placówkach edukacyjnych. Zasadniczym celem debaty jaka się odbyła była prezentacja różnych spojrzeń na proces edukacji, wyrażanie krytycznych sądów oraz szukanie nowych rozwiązań.
 
W spotkaniu, które poprowadzili  Pani Anna Natora - jedna z trenerów w w/w projekcie, oraz Pani Elżbieta Skiba- Kierownik Referatu Obywatelskiego uczestniczyli reprezentanci lokalnych grup społecznych:  nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice. Bardzo ważnymi uczestnikami tej debaty byli uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wólka. Liczba przybyłych na spotkanie świadczy o tym, iż społecznościom lokalnym nie jest obojętna jakość edukacji naszej młodzieży. 
 
Zebranych przywitał Wójt gminy Wólka  Pan Edwin Gortat, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że nadrzędnym celem edukacji nie jest realizacja programów nauczania, ale takie organizowanie kształcenia i wychowania, aby uczniowie umieli sprawnie poruszać się na rynku pracy poprzez rozwijanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauczania eksperymentalnego, kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej.  Ważne są również inwestowanie w  umiejętności zawodowe nauczycieli w zmieniającej się rzeczywistości społecznej.
 
Debata, która została przeprowadzona w formie tzw. rozmowy w kawiarence (ang. World Cafè), wywołała duże zaangażowanie uczestników. Uczestnicy, pracując w małych grupkach roboczych, udzielali odpowiedzi na pytania:
 1. Jakie są mocne strony i zalety naszej gminnej oświaty?
 2. Co dla Ciebie, jako mieszkańca gminy znaczy określenie: „Dobra Szkoła”?
 3. Jak wyobrażasz sobie szkołę dla swojego dziecka?
 4. Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać ABSOLWENT każdej naszej szkoły?
 5. Jakie działania możemy podjąć, aby jeszcze lepiej rozwijać kompetencje kluczowe uczniów?
 6. Jaki powinien być Nauczyciel XXI wieku?
 
Każdy z uczestników zmierzył się i miał możliwość odpowiedzi na wszystkie pytania. Na  zakończenie debaty przedstawiciele poszczególnych grup prezentowali wnioski jakie zostały zapisane w trakcie debaty. Doskonale z tego zadania wywiązali się uczniowie, którzy przekazali bardzo cenne wskazówki. Celność niektórych stwierdzeń, tak ze strony przedstawicieli dorosłych jak i uczniów budziła pozytywne reakcje i wydaje się, że cele debaty zostały osiągnięte. Wartością dodaną do debaty była integracja całego środowiska lokalnego, promowanie standardów projakościowego zarządzania oświatą oraz stymulowanie współpracy i wymiany doświadczeń między uczestnikami. Wypracowane potrzeby i oczekiwania  uczestników  będą podstawą do opracowania dokumentu strategicznego w postaci planu podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, nad którym na kolejnych debatach pochylą się ponownie zainteresowani przyszłością oświaty gminy Wólka. Do pracy nad ww. dokumentem zapraszamy wszystkich chętnych.
 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski jakie udało się wypracować w trakcie debaty.
 
 1. Jakie są mocne strony i zalety naszej gminnej oświaty?
  1. Bezpieczeństwo dzieci gwarantują mało liczne klasy w których dzieci nie są anonimowe
  2. realizacja projektów unijnych
  3. przekazywanie i propagowanie wartości patriotycznych, rodzinnych poprzez zaangażowanie całej społeczności i różnych instytucji w wychowanie (kościół, biblioteka), łączenie pokoleń w kultywowaniu tradycji lokalnych.
  4. efektywna współpraca szkół z organem prowadzącym umożliwiająca między innymi realizacje projektów unijnych i dobry przepływ informacji
  5. wykwalifikowana kadra pedagogiczna
  6. współpraca rodzic – nauczyciel – uczeń
 2. Co dla Ciebie, jako mieszkańca gminy, znaczy określenie „Dobra Szkoła”?
  1. zapewniająca bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne poprzez dobre relacje międzyludzkie i mało liczne klasy
  2. metody nauczania tak dobrane, aby unikać korepetycji
  3. wykwalifikowana kadra pedagogiczna w nowocześnie wyposażonych salach ułatwia nabycie wiedzy i umiejętności, kształtowanie właściwych postaw.
  4. kształtująca pozytywne postawy żywieniowe (2 dania w stołówkach szkolnych, bezpłatne obiady)
  5. realizująca oczekiwania środowiska
 3. Jak wyobrażasz sobie szkołę dla swojego dziecka?( pytanie dla dorosłych)
  1. bezpieczeństwo
  2. zajęcia dodatkowe na terenie szkoły
  3. pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci z problemami (zagrożenia obecnego świata, narkotyki, papierosy, alkohol)
  4. rozwój i większa aktywność fizyczna
  5. atrakcyjna baza lokalowa i dobre wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne
  6. rozwijająca indywidualne zainteresowania poprzez innowacyjne programy nauczania i nowatorskie metody
  7. zapewniająca rozwój duchowy, kulturowy, patriotyczny z zachowaniem szacunku dla innych kultur.
  8. nie powinna dostarczać nadmiernej ilości bodźców (regeneracja, odpoczynek)
 4. Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać ABSOLWENT każdej naszej szkoły?
  1. znajomość języków obcych i nowoczesnych technik porozumiewania się,
  2. tolerancja na tle rasowym i religijnym, szacunek do osób starszych,
  3. rozwinięte umiejętności interpersonalne, dojrzałość emocjonalna, odpowiedzialność
  4. radzenie sobie ze stresem, asertywność, mobilność
  5. patriotyzm
  6. kreatywność, otwartość, zaradność, umiejętność pracy w zespole
 5. Jakie są mocne strony i zalety naszej szkoły? (pytanie do uczniów)
  1. mili nauczyciele
  2. zaplecze sportowe
  3. dobrze zaopatrzone sale przedmiotowe np. chemiczna
  4. dużo zajęć pozalekcyjnych
  5. świetnie zaopatrzona biblioteka szkolna
  6. dobre kontakty z uczniami i nauczycielami
  7. wiele wyjazdów edukacyjnych
 6. Jakie działania możemy podjąć, aby jeszcze lepiej rozwijać kompetencje kluczowe uczniów?
  1. dodatkowe zajęcia, uczestnictwo w konkursach i zawodach
  2. wyjazdy (wymiana międzynarodowa), zabawy rozwijające
  3. lepszy sprzęt i wyposażenie
  4. ciekawe i różnorodne techniki uczenia, więcej zajęć w językach obcych
  5. spotkania z ciekawymi ludźmi
  6. zespołowe metody pracy – projekty, eksperymenty
  7. wypracowanie technik uczenia się
  8. uczenie się nawzajem – praca w grupach
  9. wolontariat – inicjatywność, przedsiębiorczość
  10. przekładanie wiedzy w umiejętności praktyczne
  11. innowacyjne metody nauczania
  12. bezpłatne wyżywienie
  13. poprawna komunikacja z rodzicami
 7. Jaki powinien być Nauczyciel XXI wieku?
  1. pomocny, mądry, miły, cierpliwy, sprawiedliwy
  2. władający językami, wykwalifikowany kreatywny
  3. wyrozumiały, z poczuciem humoru
  4. uczy z pasją, potrafi zmotywować ucznia
  5. otwarty na zmiany, podążający za potrzebami ucznia, dzielący się swoją wiedzą, umiejętnościami z uczniami oraz nauczycielami, rodzicami
  6. zarobki nauczyciela – adekwatne do wiedzy i umiejętności
  7. odporny na stres, doskonalący swoje umiejętności, zorganizowany
  8. kompetentny
Powrót