Tutaj jesteś Aktualności Projekt - Akademia kluczowych...

Aktualności

Projekt - Akademia kluczowych kompetencji

Projekt - Akademia kluczowych kompetencji

17.04.2018
Wójt Gminy Wólka Edwin Gortat ma zaszczyt poinformować wszystkich mieszkańców naszej gminy, że na podstawie umowy nr 281/RPLU.12.02.00-06-0059/17-00 podpisanej z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego na terenie niżej podanych szkół realizowany jest projekt pn. „Akademia kluczowych kompetencji” współfinansowany z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa; 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie; 12.2. Kształcenie ogólne;
 
  • Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuszczowie
  • Oddział Gimnazjalny w Pliszczynie przy Szkole Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie
 
Całkowita wartość projektu to 1 749 259,20 PLN
w tym kwota przyznanego dofinansowania 1 657 659,20 PLN
 
CELEM GŁÓWNYM PROJKETU jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), postaw i umiejętności istotnych na ryku pracy u 220 uczniów oraz kompetencji cyfrowo-wychowawczych 35 nauczycieli pochodzących z powyżej wymienionych szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Wólka poprzez zapewnienie wsparcia w postaci wysokiej jakości oferty edukacji opartej o indywidualne podejście do ucznia w szczególności ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, obejmującej: zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia, zajęcia z specjalistami, doradztwo edukacyjno-zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów oraz studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli połączone z wyposażeniem szkół w pomoce dydaktyczne do końca grudnia 2019 r.
 
W projekcie zaplanowano szereg działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych uczniów uczęszczających do Szkół Podstawowych w Świdniku Małym i Łuszczowie oraz Oddziału Gimnazjalnego w Pliszczynie tj. porozumiewanie się w językach obcych; kompetencji matematyczno-przyrodniczych, naukowo–technicznych, informatycznych, w tym posługiwania się narzędziami ICT; umiejętności uczenia i logicznego myślenia; inicjatywności i przedsiębiorczości. Zorganizowane w ramach projektu zajęcia edukacyjne (rozwijające i wyrównawcze) oparte zostaną o wykorzystanie ICT – szkolnych i pozaszkolnych, zastosowanie efektywnych metod i form pracy na zajęciach (metoda projektu, pracownia przyrodnicza, warsztaty, e-learning, metody aktywizujące) oraz lekcje wyjazdowe m.in. do Centrum Nauki Kopernik.
 
 
W projekcie zaplanowano także szkolenia i studia podyplomowe mające na celu podwyższenie kwalifikacji nauczycieli z zastosowania w praktyce narzędzi TIK, umiejętności krytycznego myślenia, a także pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 
Wykaz i opis zajęć zaplanowanych w projekcie wraz z wymogami dla uczestników znajduje się w załączonym do niniejszego ogłoszenia Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Akademia kluczowych kompetencji”.
 
Szczegółowe informacje można także uzyskać w biurze projektu zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Wólka oraz w szkołach objętych przedmiotowym wsparciem.
 
Zapraszamy nauczycieli i uczniów naszych szkół do udziału w projekcie.
 
 
Logotypy Unijne
Powrót