Tutaj jesteś Aktualności Otwarty nabór na wyłonienie Partnera...

Aktualności

Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych

Otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych

12.04.2018

Wójt Gminy Wólka na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) jako Lider ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu stanowiącego odpowiedź na ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurs Nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/17, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet Inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, Działanie 12.2. Kształcenie Ogólne.

 

Regulamin o naborze partnera do projektu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [628.76 KB]

Załącznik nr. 1 - Formularz Ofertowy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [735.00 KB]

Załącznik nr. 2 - Oświadczenie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [53.70 KB]

Powrót