Tutaj jesteś Aktualności Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Aktualności

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

21.06.2017
Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR realizuje projekt "POWER OF NEET". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnego wsparcia dla osób spełniających łącznie poniższe warunki: 

 osoby w wieku 15-29 lat są osobami niepełnosprawnymi (stopień lekki lub umiarkowany); 
 pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób bezrobotnych zrejestrowanych w urzędzie pracy mają określony III. profil pomocy, dla osób niezarejestrowanych w urzędach pracy brak dodatkowych wymagań); nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; 
zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC); są zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu, odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. 
W RAMACH  PROJEKTU REALIZATOR OFERUJE: 
Poradnictwo zawodowe (2 x 3 godz. zeg./osobę). 
Szkolenia zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem np.:
- Kucharz z egzaminem czeladniczym,
- Opiekun osób starszych i chorych, 
- Kadry i płace, 
- Pracownik administracyjno-biurowy,
- Obsługa komputera; 
Pośrednictwo pracy 
3-miesięczne płatne staże zawodowe z możliwością zatrudnienia.


PONADTO  ZAPEWNIONE JEST: 
stypendium szkoleniowe w wysokości 8,59 zł/godzinę szkolenia*; 
stypendium stażowe w wysokości 1281,16 zł/miesiąc*; 
zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi) 
materiały szkoleniowe (skrypty); 
catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych; 
ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu. 
Badania lekarskie na czas szkolenia i stażu
Odzież ochronna
          *koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego 
  
Zgłoszenia można składać  w biurze  projektu (Lublin, ul. Narutowicza 62,  20-013 Lublin) codziennie w godz. 8-16. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura m.czapla@kursor.edu.pl 
  
Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.kursor.pl  
pod numerami telefonów 81 442 08 09, 516 025 763. 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Powrót