Tutaj jesteś Aktualności WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA

Aktualności

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA

05.04.2017
1) CZWARTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA

Działka oferowana w  przetargu nr 2243 o pow.200m2,  położona jest w obrębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka przy ul. Klonowej,  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00134163/6, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren ciągów pieszych. Działka o szer. 5 m położona jest w  kompleksie osiedla mieszkaniowego , pomiędzy zagospodarowanymi działkami budowlanymi, przy utwardzonej drodze gminnej. Działkawolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Dopuszcza się sprzedaż działki na współwłasność kilku  uczestników przetargu przy czym należność oraz wadium musi być  uiszczone proporcjonalnie do udziału zadeklarowanego w zgłoszeniu.

Dostępne uzbrojenie  to: w, e, g, ks

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

cena – 20.950,00zł. netto  - wadium –2.100,00zł.

Przetarg odbędzie się dnia 9 maja   2017r. o godz . 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22

I przetarg odbył się 5 lipca 2016r. II przetarg odbył się 19 października 2016r.

III przetarg odbył się 25 stycznia 2017r.  


2) DRUGI  USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY  NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY  WÓLKA  


Działka oferowana w  przetargu nr  1749/3 o pow.3881m2,  położona jest w obrębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka,  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00117953/6, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren mieszkalnictwa rolniczego –MR, tereny przemysłowe –P oraz zieleń izolacyjną –ZI. Działka położona jest w niedalekiej odległości od drogi krajowej  Lublin-Łęczna  

w otoczeniu terenów niezabudowanych przy utwardzonej drodze gminnej. Działkawolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Działka ze względu na szerokość ok.6,5 m bez możliwości samoistnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

Dostępne uzbrojenie dla  to: w, e, , zlokalizowane  w pobliżu.

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

cena – 33.290,00zł. netto - wadium –3.400zł.

Przetarg odbędzie się dnia 9 maja  2017r. o godz .11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22. I przetarg odbył się 25 stycznia 2017r

I przetarg odbył się 25 stycznia 2017r


Informacje ogólne 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłata wadium gotówką  nr konta  94 8689 0007 6500 0108 2000 0040. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do  4 maja 2017r.


W wyznaczonym terminie  nie złożono   wniosków o pierwszeństwo  w nabyciu  oferowanej nieruchomości .

Nabywcy nieruchomości wyłonieni w  przetargach pokrywają koszty geodezyjnego wyznaczenia działki w terenie oraz koszty notarialne i wieczystoksięgowe.


Nabywcy , który w wyznaczonym terminie nie uiści wylicytowanej ceny powiększonej o 23% podatku VAT oraz nie stawi się w wyznaczonym przez Zbywającego miejscu

i terminie celem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie przysługuje roszczenie o jej nabycie, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  • Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 25 tel.751-00-60 w.40w godz.8.00 – 15.00                                                    

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Wólka może odwołać ogłoszony przetarg.

 
Powrót