Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie naboru na stanowisko...

Aktualności

Ogłoszenie naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego

Ogłoszenie naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego

22.03.2017
Wójt Gminy Wólka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego,
 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  3. wykształcenie wyższe,
  4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku.
  1. wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
  2. znajomość Ms Office.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


 1. Gospodarowanie gruntami mienia komunalnego w zakresie objętym ustawą
  o gospodarce nieruchomościami

 1. przygotowywanie dokumentacji do sprzedaży gruntów gminnych

 2. opracowywanie ogłoszeń o przetargach,

 3. publikacja ogłoszeń zgodnie z ustawa o gospodarce gruntami,

 4. badanie ksiąg wieczystych dla potrzeb gminy,

 5. regulowanie stanu prawnego gruntów gminnych,

 6. przygotowywanie dokumentacji do zawierania umów dzierżawy

 7. prowadzenie rejestru gruntów gminnych pozostających w zasobie

 8. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie mienia gminnego

 9. przygotowywanie oświadczeń dotyczących prawa pierwokupu przysługującego  Wólka,

 10. opiniowanie wstępnych projektów podziałów działek - wydawanie postanowień
  w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego,

 11. opracowywanie decyzji zawierających podział nieruchomości,

 12. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości

  1. postanowienia o wszczęciu
  2. ocena prawidłowości
  3. decyzje rozgraniczeniowe
 1. nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom oraz prowadzenie rejestrów i map numeracji porządkowej,

 2. obsługa elektronicznej ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy

 1. W zakresie zagospodarowania przestrzennego

 1. Podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowanie przestrzennego,

 2. Podawanie do publicznej wiadomości o wyłożeniu planu do publicznego wglądu,

 3. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 4. Udostępnianie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego oraz projektów tych planów do publicznego wglądu i popularyzacji ich treści,

 5. Uzgadnianie projektu planu miejscowego z zainteresowanymi organami administracji oraz właściwymi organami wojskowymi,

 6. Dokonywanie okresowej analizy oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

 7. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego,

 8. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowana działki,
  oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 9. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji,

 10. Przygotowanie zamówień publicznych poniżej 30 000 – euro w Urzędzie Gminy Wólka w ramach zadań na stanowisku.

 11. przestrzeganie przepisów BHP i p. pożarowych na stanowisku pracy,

 12. przestrzeganie przepisów  ustawy o ochronie danych osobowych,

 13. wykonywanie poleceń innych zleconych przez przełożonego.

 1. Sporządzanie zeznań świadków w celu doliczenia lat pracy do stażu pracowniczego

 2. Udział w wykonywaniu zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przekazanych do realizacji przez Wójta Gminy.


 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

  1. umowa o pracę na ½ etatu,
  2. stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku, wyposażone w podstawowy sprzęt informatyczny.

 1. Informujemy, że w ubiegłym miesiącu Urząd Gminy, osiągnął wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych


 1. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,
b. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d. kserokopie świadectw pracy, (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e. kserokopie dokumentów, (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f.  oświadczenia kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji,
h.  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 3 kwietnia 2017 roku
do godz.15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy pok.19 w godzinach  8.00 - 15.30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81-746-48-44 w. 23


Wójt


mgr Edwin Gortat

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. gospodarki mienim komunalnym, pdf 451 KB
Powrót