Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy...

Aktualności

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Wólka

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Wólka

22.03.2017
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2016 r. poz.446 z późn. zm) zawiadamiam, że na dzień, 30 marca 2017 r.(czwartek) godz. 16.00 zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,

 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wólka.
  2. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzanego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r do 31 sierpnia 2019 r.
  3. zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  4. wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 2. Wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.


Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 29.03.2017 godz. 8.30


 1. Komisja Budżetowa na dzień  29.03.2017 r. godz. 9.00

 2. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 29.03.2017 r. godz. 9.30


Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Wólka, pdf 293 KB
Powrót