Tutaj jesteś Aktualności Informacja dotycząca Odnawialnych...

Aktualności

Informacja dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii

Informacja dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii

15.03.2017
Informujemy, iż 21 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego (ZWL) zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty (uchwała ZWL nr CLI/3077/2016 ) w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16.

Na liście  ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów znalazły się wszystkie 3 projekty, które gmina Wólka złożyła w odpowiedzi na konkurs:

  1. OZE w gminie Wólka - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę- projekt uzyskał 100 punktów na 100 możliwych;

  2. OZE w gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych - 87,5 punktów
    na 100 możliwych;

  3. OZE w gminie Wólka - montaż pomp geotermalnych i pomp typu split - 78,5 punktów
    na 100 możliwych;

Na liście pozytywnie ocenionych projektów znalazło się 251 projektów, z czego 108 projektów zostało wybranych do dofinansowania. Wśród projektów, które zostały wybrane do dofinansowania znalazł się projekt pt. „OZE w gminie Wólka - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę”, na realizację którego Gmina Wólka uzyskała dofinansowanie w wysokości 4 490 041,76 PLN na podstawie umowy nr RPLU.04.01.00-06-0161/16-00 z dnia 28.12.2016r.

Ponadto informujemy, iż 10 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CLVII/3145/2017 dokonał wyboru dodatkowych projektów do dofinansowania, w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16. Dodatkowe projekty zostały wyłonione poprzez losowanie 4 stycznia 2017 roku spośród tych projektów, które uzyskały identyczną liczbę punktów. Były to projekty, które uzyskały 97,5 pkt.

W związku z powyższym informujemy mieszkańców naszej gminy, którzy złożyli  dokumenty na ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła (powietrzne, split oraz geotermalne), iż w/w projekty oczekują na dofinansowanie na liście rezerwowej.

Dodatkowo wyjaśniamy, iż wnioski pt.   „OZE w gminie Wólka - montaż pomp geotermalnych i pomp typu split”  oraz „OZE w gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych”   zostały przygotowane z zachowaniem należytej staranności oraz uzyskały maksymalną, przewidzianą punktację we wszystkich kryteriach oceny, za wyjątkiem kryterium efektywności kosztowej, które jest kryterium obiektywnym tj. przyznana liczba punktów wynika bezpośrednio z mocy i ilości instalacji oraz ich wartości oraz kryterium trafności, w którym przyznawana liczba punktów była uzależniona od rodzaju instalacji. To kryterium również ma charakter obiektywny i wniosek otrzymał maksymalną przewidzianą liczbę punktów.Powrót