Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

01.02.2017
GMINA WÓLKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN." UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ PROMOWANIE I PROWADZENIE SZKOLEŃ SPORTOWYCH, UDZIAŁ W ZAWODACH, ROZGRYWKACH I IMPREZACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH

Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.”

I. PODSTAWA PRAWNA

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

II. ADRESAT KONKURSU

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), zwane w dalszej części ogłoszenia konkursowego „oferentem”, prowadzące na terenie Gminy Wólka działalność pożytku publicznego  w zakresie wyżej wymienionego zadania.

UWAGA! Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

III. FORMA REALIZACJI ZADANIA

Wspieranie wykonania zadania publicznego pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział
w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.”

IV. CEL REALIZACJI ZADANIA

 • rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • aktywne uczestnictwo w rywalizacji sportowej,
 • nabycie umiejętności pracy w zespole,
 • aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wólka

V. TERMIN REALIZACJI ZADANIA

do 30 listopada 2017r

VI. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA

Na realizację zadania przeznaczono kwotę: 55000,00 zł
/ słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100/

VII. OPIS ZADANIA

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.”

VIII. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), które spełniają następujące warunki:
  1. w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
  2. zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Wólka,
  3. dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,
  4. zapewniają wysoką jakość wykonania danego zadania.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Wólka a oferentem. Wzór umowy i wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz. U z 2016r. poz. 1300).
 3. Kwota dotacji nie może przekroczyć 70% realizacji zadania.
 4. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez oferenta zweryfikowanego harmonogramu i kosztorysu zadania, dostosowanego do kwoty przyznanej dotacji.

IX. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA

Koszty sfinansowane  z dotacji muszą być:

- niezbędne dla realizacji zadania objętego konkursem;

- faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania objętego konkursem;

- zgodne z zatwierdzonym kosztorysem.

- odpowiednio udokumentowane;

- spełniać wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat);

X. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

 Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin.

 Na kopercie należy umieścić pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.”

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 23.02.2017r.
 2. Oferty nie będą przyjmowane drogą elektroniczną.
 3. Oferty nie złożone w terminie wskazanym w ust. 1 nie będą objęte procedurą konkursową (nie będą rozpatrywane).
 4. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2016r. poz. 1300). Formularz oferty można otrzymać w Urzędzie Gminy Wólka.
 5. Do wypełnionego czytelnie i przejrzyście formularza oferty, podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy dołączyć:

1)      kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, opatrzoną aktualną datą i pieczęcią,

2)      oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z rejestru lub ewidencji – zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym (niezależnie od daty jego wystawienia) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

3)      oświadczenie o posiadaniu wskazanego w ofercie rachunku bankowego
oraz zobowiązaniu się do jego utrzymania  nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń.

4)      Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej

5)      oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia
z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem należności 
z tytułu zobowiązań podatkowych

 1. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby.
 2. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna.
 3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem
  jej do Urzędu ponosi oferent.
 4.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
 5. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Anna Gułaś

XI. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT

W celu opiniowania złożonych ofert Wójt Gminy powoła Komisję Konkursową z udziałem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizację pozarządową biorącą udział w konkursie. Komisja wyrazi swoją opinię co do złożonych ofert w formie protokołu.

Komisja oceni oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1)      Wartość merytoryczną projektu oraz możliwość realizacji zadania przez składającego ofertę.

2)      Przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, wysokości wkładu własnego oferenta oraz procentowego udziału kosztów osobowych.

3)      Planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkład rzeczowy
i osobowy, w tym świadczeń wolontariuszy i pracę społeczną członków.

4)      Realizację zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

5)      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt.

Od powyższej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

XII. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

1. Otwarcie ofert zgłoszonych do konkursu zostanie przeprowadzone w dniu 28.02.2017r.
o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8.
Konkurs rozstrzyga Wójt, po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej.

2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wólka,
na stronie internetowej Gminy Wólka www.wolka.pl oraz w BIP www.bip.wolka.pl, niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

XIII . WARUNKI UNIEWAŻNIENIA KONKURSU

Konkurs unieważnia się , gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

XIV. INFORMACJA

 W 2016 roku Wójt zrealizował niżej wymienione zadanie, tego samego rodzaju:

zadanie pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.” dotacja w kwocie  40 000 zł,

 

Pliki do pobrania 

Zarządzenia Nr 10.2017 Wójta Gminy Wólka z dnia  1 lutego 2017r

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10.2017 Wójta Gminy Wólka z dnia  1 lutego 2017r - ogłosznie o konkursie

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. (poz. 1300) - wzór oferty 

 

Powrót