Tutaj jesteś Aktualności Nabór Planów Projektów w ramach...

Aktualności

Nabór Planów Projektów w ramach Preselekcji operacji

Nabór Planów Projektów w ramach Preselekcji operacji

01.09.2016
Zarząd Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” Informuje o naborze Planów Projektów w ramach Preselekcji operacji

Zarząd Lokalnej Grupy Działania

na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego

„Kraina wokół Lublina”

Informuje o  naborze Planów Projektów w ramach

Preselekcji operacji

 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresach:

 

1.      Podejmowanie działalności gospodarczej

 

2.      Rozwijanie działalności gospodarczej, poprzez:

a)      Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

b)     Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki,  w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

1/ Termin składania Planów Projektów:                  

od 8 września do 23 września  2016 r.

2/ Miejsce składania Planów Projektów:

 

Plan Projektu należy złożyć bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin tel. 81 532 30 65

 

3/ Tryb składania Planów Projektów:

 

Plany Projektów  należy składać w miejscu i  terminie wskazanym w ogłoszeniu,  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00.

oraz w soboty w godzinach 8:00 – 12:00

 

4/Wzór formularza Planu Projektu znajduje się  na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl .

 

Preselekcja będzie odbywała się zgodnie z zapisami rozdziału VI Regulaminu konkursów oraz procedur oceny i wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020:

1. „Maksymalnie 6 miesięcy przed rozpoczęciem naboru wniosków o przyznanie pomocy Lokalna Grupa Działania może przeprowadzić preselekcję wniosków. Preselekcja jest procedurą naboru i weryfikacji Planów Projektów (PP).

2. Ogłoszenie o naborze Planów Projektów w ramach preselekcji publikowane jest na stronie www.krainawokollublina.pl co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

3. Nabór Planów Projektów trwa co najmniej 14 dni.

4. Preselekcja dokonywana będzie na podstawie Planu Projektu wraz z załącznikami. Formularz udostępniany będzie na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl

5. Za przeprowadzenie naboru i weryfikacji Planów Projektów odpowiedzialny jest Zarząd LGD.

6. Celem weryfikacji Planów Projektów jest sprawdzenie:

- zgodności projektu z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- kompletności dokumentacji aplikacyjnej,

- czy  zadania zawarte w Planie Projektu kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju  dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” .

7. Procedura preselekcji kończy się opublikowaniem na stronie www.krainawokollublina.pl zatwierdzonej przez Zarząd LGD listy pozytywnie zweryfikowanych Planów Projektów. Lista jest publikowana nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków o przyznanie pomocy, którego dotyczy preselekcja.

8. Informacje dotyczące weryfikacji Planów Projektów przekazywane są Wnioskodawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Pozytywna weryfikacja Planu Projektu nie jest podstawą do roszczeń o przyznanie i wypłatę pomocy w ramach LSR.
10. Przeprowadzenie preselekcji przez LGD jest nieobowiązkowe.
11. Udział Wnioskodawców w preselekcji jest nieobowiązkowy.
12. Po zakończonej weryfikacji Planu Projektu wszystkie zmiany wprowadzone do Biznesplanu będącego załącznikiem do Planu Projektu powinny być uzgadniane z Zarządem LGD za pośrednictwem Kierownika Biura. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy  z Biznesplanem różniącym się od Biznesplanu będącego załącznikiem do Planu Projektu (bez uprzedniego uzgodnienia z Zarządem LGD) skutkuje nie przyznaniem punktów w kryterium dotyczącym pozytywnej weryfikacji Planu Projektu w ramach preselekcji.

 

Powrót