Tutaj jesteś Aktualności Nieodpłatna Pomoc prawna w Gminie Wólka

Aktualności

Nieodpłatna Pomoc prawna w Gminie Wólka

Nieodpłatna Pomoc prawna w Gminie Wólka

29.06.2016
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Lubelskiego prowadzi Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

W ramach powierzonych zadań publicznych na terenie powiatu puławskiego utworzono trzy Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty będą funkcjonowały od 04 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

 

Punkty nieodpłatnych porad prawnych działają na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255).

 

Zainteresowani mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w każdym Punkcie, zgodnie z poniższym harmonogramem: 

Dzień tygodnia

Punkt Głusk
Punkt Niemce
Punkt Bełżyce

Poniedziałek

Jabłonna
Niemce
Borzechów
10.00 - 15.00
11.00 - 16.00
9.00 - 14.00
Urząd Gminy w Jabłonnie Jabłonna Majątek  22
Urząd Gminy w Niemcach ul. Lubelska 121
Urząd Gminy w Borzechowie Borzechów 1

Wtorek

Jabłonna
Niemce
Bełżyce
13.00 - 18.00
8.00 - 13.00
8.00 - 13.00
Urząd Gminy  w Jabłonnie Jabłonna Majątek  22
Urząd Gminy   w Niemcach ul. Lubelska 121
Urząd Miejski w Bełżycach  ul. Lubelska 3

Środa

Głusk
Niemce
Niedrzwica Duża
9.00 - 14.00
8.00 - 13.00
9.00 - 14.00
Urząd Gminy w Głusku ul. Rynek 1
Urząd Gminy   w Niemcach ul. Lubelska 121
Ośrodek Pomocy Społecznej  w Niedrzwicy Dużej ul. Kraśnicka 51

Czwartek

Strzyżewice
Wólka
Niedrzwica Duża
10.00 - 15.00
7.30 - 12.30
9.00 - 14.00
Urząd Gminy  w Strzyżewicach Strzyżewice 109
Urząd Gminy w Wólce Jakubowice Murowane 8
Ośrodek Pomocy Społecznej  w Niedrzwicy Dużej ul. Kraśnicka 51

Piątek

Głusk
Wólka
Bełżyce
9.00 - 14.00
7.30 - 12.30
8.00 - 13.00
Urząd Gminy w Głusku ul. Rynek 1
Urząd Gminy  w Wólce Jakubowice Murowane 8
Urząd Miejski w Bełżycach    ul. Lubelska 3

 

Punkty nieodpłatnych porad prawnych funkcjonują w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji. Zakres poradnictwa obejmuje m.in. sprawy z zakresu: prawa cywilnego, rodzinnego oraz opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, prawa budowlanego i mieszkaniowego. 

 

Informacje i zapisy:

http://pomocprawna.oic.lublin.pl/

e-mail: pomocprawna@oic.lublin.pl

tel.: 508 247 177

 

Prosimy o wcześniejsze potwierdzanie wizyt telefonicznie lub mailowo. Osoby bez rezerwacji wizyty będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.   

Na jaką pomoc możemy liczyć? 

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

  1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
  3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

  Kto może skorzystać?

Lp.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":

Sposób udokumentowania uprawnienia

1.

której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

2.

która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)

przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

3.

która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)

przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4.

która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)

przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

5.

która nie ukończyła 26 lat

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

6.

która ukończyła 65 lat

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

7.

która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych

 

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Lubelskiego.

 

Powrót