Tutaj jesteś Aktualności Zarządzenie nr 18. 2016 Wójta Gminy...

Aktualności

Zarządzenie nr 18. 2016 Wójta Gminy Wólka z dn. 25.03.2016

Zarządzenie nr 18. 2016 Wójta Gminy Wólka z dn. 25.03.2016

25.03.2016
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert zgłoszonych 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 ze zm.) w związku z § 10 ust.
2 Uchwały Nr XV.91.2015 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku zmienionej uchwałą Nr XVII.107.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 29 grudnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w składzie:

Robert Wysmulski – przewodniczący komisji

Anna Gułaś – sekretarz

Małgorzata Pęcak - członek komisji

Tomasz Misiura – członek komisji

§ 2.

Zadaniem komisji Konkursowej będzie ocena pod względem formalnym i merytorycznym ofert złożonych na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku. 

§ 3.

Wykonywanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Załaczniki:

Powrót