Tutaj jesteś Aktualności Zarządzenie nr 12. 2016 Wójta Gminy...

Aktualności

Zarządzenie nr 12. 2016 Wójta Gminy Wólka z dn. 29.02.2016

Zarządzenie nr 12. 2016 Wójta Gminy Wólka z dn. 29.02.2016

01.03.2016
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2016 poz. 239 ze zm. ) w związku z § 10 ust. 2 Uchwały Nr XV.91.2015 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku zmienionej uchwałą Nr XVII.107.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 29 grudnia 2016  r. zarządzam co następuje:
§ 1.
Powołuję Komisję Konkursową do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w składzie:
 
Robert Wysmulski – przewodniczący komisji
Anna Gułaś – sekretarz
Małgorzata Pęcak -  członek komisji
Tomasz Misiura – członek komisji
§ 2.
Zadaniem komisji Konkursowej będzie ocena pod względem formalnym i merytorycznym ofert złożonych na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku. 
§ 3.
Zasady i tryb działania komisji Konkursowej określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37 Wójta Gminy Wólka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia: Regulaminu Komisji Konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Procedury pozyskiwania informacji na temat kierunków działań organizacji pozarządowych.
§ 4.
Wykonywanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
Załączniki:
Powrót