Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie o przetargu z dn. 18.01.2016

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu z dn. 18.01.2016

Ogłoszenie o przetargu z dn. 18.01.2016

18.01.2016
WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA

1)  DZIESIĄTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ  NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  WÓLKA  

 

Działka oferowana w  przetargu nr 84/1 o pow.1150m2,  położona jest w obrębie ewidencyjnym Świdnik Mały gm. Wólka,  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00172917/5, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową. Działka położona jest w  kompleksie działek budowlanych, przy utwardzonej drodze powiatowej Wólka –Świdnik Duży (druga linia zabudowy) , blisko szkoła podstawowa, przedszkole,  ok.2km do granic Lublina
i Świdnika, ok 3km do portu lotniczego . Działka wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Połączenie działki z drogą publiczną odbywać się będzie poprzez wydzieloną w tym celu drogę gminną (obecnie gruntowa). 

Dostępne uzbrojenie dla wszystkich działek to: w, e, g, ks 

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

cena – 78.000,00zł. netto  - wadium –8.000,00zł. 

Przetarg odbędzie się dnia 23 lutego  2016r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22

Pierwszy przetarg odbył się 24 lutego 2014r. Drugi przetarg odbył się 29 kwietnia 2014r. Trzeci przetarg odbył się 10 lipca 2014r Czwarty przetarg odbył się 30 września 2014r. Piąty przetarg odbył się 16 stycznia 2015r. Szósty przetarg odbył się 24 marca 2015r.   Siódmy przetarg odbył się 2 czerwca 2015r. Ósmy przetarg odbył się 

3 września 2015r. Dziewiąty przetarg odbył się 18 listopada 2015r.

 

2)TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY  NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ

 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY  WÓLKA  

 

Działka oferowana w  przetargu nr  1749/3 o pow.3881m2,  położona jest w obrębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka,  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00117953/6, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren mieszkalnictwa rolniczego –MR, tereny przemysłowe –P oraz zieleń izolacyjną –ZI. Działka położona jest w niedalekiej odległości od drogi krajowej  Lublin-Łęczna  

w otoczeniu terenów niezabudowanych przy utwardzonej drodze gminnej. Działka wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 

Działka ze względu na szerokość ok.6,5 m bez możliwości samoistnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Dostępne uzbrojenie dla  to: w, e, , zlokalizowane  w pobliżu. 

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

cena – 30.000,00zł. netto - wadium –3.000zł.

Przetarg odbędzie się dnia 23 lutego  2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22. 

Pierwszy przetarg odbył się 3 września 2015r. Drugi przetarg odbył się  18 listopada 2015r.

Warunkiem przystąpienia do w/w  przetargów jest wpłata wadium gotówką  nr konta BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do  19 lutego 2016r.

 

Informacje ogólne 

W wyznaczonym terminie  nie złożono   wniosków o pierwszeństwo  w nabyciu  oferowanych nieruchomości .

Nabywcy nieruchomości wyłonieni w  przetargach pokrywają koszty geodezyjnego wyznaczenia działki w terenie oraz koszty notarialne i wieczystoksięgowe.

 

Nabywcy , który w wyznaczonym terminie nie uiści wylicytowanej ceny powiększonej
o 23% podatku VAT oraz nie stawi się w wyznaczonym przez Zbywającego miejscu 

i terminie celem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie przysługuje roszczenie o jej nabycie, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

  • Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 25 tel.751-00-60 w.40 w godz.8.00 – 15.00                                                    

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Wólka może odwołać ogłoszony przetarg. 

Powrót