Tutaj jesteś Aktualności Karta Dużej Rodziny

Aktualności

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

25.11.2015
Urząd Gminy Wólka zaprasza rodziny wielodzietne do składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. informujemy, że:
 
Urząd Gminy Wólka zaprasza rodziny wielodzietne do składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. informujemy, że:
 
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  1. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. szkole wyższej – do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, składanym przy składaniu wniosku
 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Kartę przyznaje wójt (burmistrz) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
 
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
 
 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa wyżej  składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.
Wykaz zniżek wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz  www.empatia.mpips.gov.pl.
 
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8, w pokoju nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 
W załączeniu wzory druków:
 
CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY KARTY DUŻEJ RODZINY
 
W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wydaje się duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.
 
Starając się o wydanie duplikatu Karty Dużej rodziny złożyć należy:
Konto bankowe na które należy dokonać przelewu:
31 8689 0007 6500 0108 2000 0010
Urząd Gminy Wólka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin
Tytuł przelewu: Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
 
 
 
Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
Powrót