Tutaj jesteś Aktualności Informacja Wójta Gminy Wólka w...

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Wólka w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału  w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Wólka w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

19.08.2015
Spis osób uprawnionych do udziału w referendum jest udostępniany na pisemny wniosek uprawnionego w Urzędzie Gminy Wólka w dniach od 17 do 31 sierpnia 2015 r. w godzinach pracy urzędu.
Do dnia 28 sierpnia 2015 r. wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może złożyć do Wójta wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum.
 
Wyborca przebywający czasowo oraz  wyborca nigdzie niezamieszkały, przebywający na terenie gminy Wólka, który chce wziąć udział w referendum może w terminie do 1 września 2015 r. złożyć w Urzędzie Gminy Wólka wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.
 
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem referendum otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie odbiera się w Urzędzie Gminy Wólka osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę do dnia 4 września 2015 r. do godz. 1400 .
 
Powrót