Tutaj jesteś Aktualności Zarządzenie NR 43.2015 Wójta Gminy...

Aktualności

Zarządzenie NR 43.2015  Wójta Gminy Wólka  z dnia 30 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 43.2015 Wójta Gminy Wólka z dnia 30 lipca 2015 r.

31.07.2015
w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wólka

 

 

Na podstawie art 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 poz.594 z póź. zm.) oraz art 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2014.poz.1502) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustanawiam dzień 14 sierpnia 2015 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy, w zamian za dzień 15 sierpnia 2015 r. Święto Wniebowzięcia NMP, które przypada w sobotę.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Wólka :
mgr Edwin Gortat

 

Powrót