Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie o przetargu z dn. 9...

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu z dn. 9 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie o przetargu z dn. 9 kwietnia 2015 r.

09.04.2015
WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA

 

1)  PIERWSZY  USTNY PRZETARG OGRANICZONY DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ  NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  WÓLKA  

 

Działka oferowana w  przetargu nr 2556 o pow.150m2,  położona jest w obrębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka przy ul. Akacjowej,  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00134163/6, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren ciągów pieszych. Działka o szer. 5 m położona jest w  kompleksie osiedla mieszkaniowego , pomiędzy zagospodarowanymi działkami budowlanymi, przy utwardzonej drodze gminnej. Działka wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 

Dopuszcza się sprzedaż działki na współwłasność kilku  uczestników przetargu przy czym należność oraz wadium musi być  uiszczone proporcjonalnie do udziału zadeklarowanego w zgłoszeniu.

Dostępne uzbrojenie  to: w, e, g, ks 

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

cena – 15.000,00zł. netto  - wadium –1.500,00zł. 

Przetarg odbędzie się dnia 14 maja  2015r. o godz . 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22 

 

Ograniczenie przetargu wynika z faktu iż działka ze względu na powierzchnię oraz wymiary nie nadaje się do samoistnego zagospodarowania i może być  jedynie wykorzystana w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do 8 maja 2015r. oraz  wpłata wadium gotówką w podanych wyżej wysokościach na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do  12 maja 2015r.

 

Informacje ogólne 

W wyznaczonym terminie  nie złożono   wniosków o pierwszeństwo  w nabyciu  oferowanej nieruchomości .

Nabywcy nieruchomości wyłonieni w  przetargach pokrywają koszty geodezyjnego wyznaczenia działki w terenie oraz koszty notarialne i wieczystoksięgowe.

 

Nabywcy , który w wyznaczonym terminie nie uiści wylicytowanej ceny powiększonej o 23% podatku VAT oraz nie stawi się w wyznaczonym przez Zbywającego miejscu 

i terminie celem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie przysługuje roszczenie o jej nabycie, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 25 tel.751-00-60 w.40 w godz.8.00 – 15.00                                                    

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Wólka może odwołać ogłoszony przetarg. 

 

Powrót