Tutaj jesteś Aktualności III NABÓR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH...

Aktualności

III NABÓR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH UZUPEŁNIAJĄCY DO NABORU III

III NABÓR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH UZUPEŁNIAJĄCY DO NABORU III

12.01.2015
W ZWIĄZKU Z NIEWYKORZYSTANIEM ALOKACJI W RAMACH PROGRAMU „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

„Ogłoszenie o naborze”

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego
jako Operator Dotacji

 

 

ogłasza III nabór wniosków uzupełniający do naboru III w związku z niewykorzystaniem alokacji

JIIIS/DOT/IIIU/2014

w ramach Projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” 

współfinasowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście lub wysyłać listem poleconym albo pocztą kurierską 

w terminie: od dnia 12 stycznia 2015 roku do dnia 20 lutego 2015 roku do godz. 15.00  
na adres:
Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, pokój 206
ul. Partyzancka 2
21-007 Mełgiew

 

 

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 -       funkcjonujące przedsiębiorstwa

-       nowe firmy/podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą

-       organizacje pozarządowe

W ramach niniejszego naboru wniosków jeden WNIOSKODAWCA może złożyć tylko jeden wniosek. 

Budżet i poziom dofinansowania:

 Ogólna, orientacyjna kwota dostępna w ramach niniejszego naboru wynosi 1 461 316,11 CHF z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może ulec zmianie. 

W ramach niniejszego naboru wyodrębniona została alokacja dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zaplanowano udzielenie wsparcia dla 29 nowych firm/podmiotów rozpoczynających własną działalność. Pozostała kwota alokacji przeznaczona będzie dla organizacji pozarządowych i istniejących przedsiębiorstw.

W przypadku, gdy przewidziana finansowa alokacja nie może być w pełni wykorzystana ze względu na niedostateczną jakość lub liczbę złożonych wniosków przez osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego zastrzega sobie prawo do realokacji pozostałych środków pomiędzy pozostałe grupy Wnioskodawców.

Poziomy i kwoty dofinansowania:

              Beneficjent dotacji

 

Maksymalny poziom dofinansowania

w %

Minimalna kwota dofinansowania w PLN

Maksymalna kwota dofinansowania w PLN

Prywatne przedsiębiorstwa

60%

30 000

300 000

Nowe firmy /podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą

70%

20 000

40 000

Organizacje pozarządowe

90%

20 000

50 000

 

Informacja i dokumenty aplikacyjne do pobrania:

Szczegółowe Wytyczne dla ubiegających się o dotację wraz z dokumentami aplikacyjnymi do pobrania są dostępne na stronach internetowych pod adresami: www.szlaksobieskiego.info, www.melgiew.pl, www.rybczewice.pl, www.wolka.pl, www.spiczyn.pl, www.gorzkow.eu, www.piaski.pl.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jak również w Gminach Partnerskich Projektu. Pytania związane z wypełnieniem wniosku mogą być wysłane e-mailem, pocztą lub faksem nie później niż na 7 dni roboczych przed ostatecznym terminem składania wniosków pod adresy i numery podane poniżej:

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, pokój 206

ul. Partyzancka 2

21-007 Mełgiew

Nr tel. 81 460 57 70

Nr fax: 81 460 57 28 wew 228

Adres e-mail: dotacje@szlaksobieskiego.info.

 

Ogloszenie III naboru

Wytyczne dla os. ubiegających się o dotacje

Wzór pisma przewodniego

Załącznik A - Wniosek Aplikacyjny

Instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełnienia wniosku

Załącznik nr 1 - Harmonogram realizacji projektu

Załącznik nr 2 - Budżet projektu

Załącznik nr 3 - Biznes plan dla istniejacych firm

Załącznik nr 3 - Biznes plan dla istniejacych firm - część finansowa

Załącznik nr 3 - Bizne splan dla nowopowstałych

Załącznik nr 3 - Plan projektu dla organizacji pozarzadowych

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o otrzymaniu/nie otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

Załącznik nr 6 - Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące sprawozdań finansowych oraz sytuacji finansowej

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych środków finansowych

Załącznik nr 9 - Oswiadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiazań

Załącznik nr 10 - Upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy

Załącznik B - Umowa o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie - Weksel własny in blanco

Załącznik nr 3a do Umowy o dofinansowanie - deklaracja wekslowa dla osób fizycznych

Załącznik nr 3b do Umowy o dofinansowanie - deklaracja wekslowa dla osób prawnych

Załącznik C - Karta oceny formalnej

Załącznik D - Karta oceny merytorycznej

Załącznik E - Karta kryteria wyboru

Powrót