Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka z...

Aktualności

Zawiadomienie  Wójta Gminy Wólka z dnia 20 sierpnia 2014r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka z dnia 20 sierpnia 2014r.

27.08.2014
RI. 6220.4.4.2014.JK

 Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267) zawiadamia się, że w dniu 20 sierpnia 2014r. Wójt Gminy Wólka wydał postanowienie znak. RI.6220.4.3.2014.JK., w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ujęcie wody podziemnej na terenie PPHU ”Simba” w m. Długie 34, gm. Wólka, pow. lubelski, woj. lubelskie planowanego do realizacji przez p. Leontynę i Ryszarda małż. Sim prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą PPHU „SIMBA” Leontyna i Ryszard Sim, Długie 34, 20-258 Lublin oraz, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.


W związku z powyższym z całością zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, w tym z wydanym postanowieniem Wójta Gminy Wólka, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wólka, pokój nr 23, w godz. 7.30 – 15.30. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem z dnia 06.08.2014r., znak: NZ-700.1/52/2014 poinformował, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest umocowania prawnego do zajmowania stanowiska w przedmiotowej sprawie przez inspektora sanitarnego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 08.08.2014r., znak: WOOŚ.4240.94.2014.EB wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski dotyczące zebranego materiału dowodowego strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z póź. zm.) do Urzędu Gminy w Wólce, 20-258 Lublin w terminie 7 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji
na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

 

Otrzymują:

  1. Strona internetowa, tablice ogłoszeń Urzędu Gminy Wólka www.wolka.pl oraz BIP, miejsce realizacji inwestycji na terenie gminy Wólka.

  2. Strony biorące udział w postępowaniu administracyjnym (wykaz stron znajduje się w aktach sprawy).

 

JK/JK

Powrót