Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka z...

Aktualności

Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka z dnia 18 sierpnia 2014r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka z dnia 18 sierpnia 2014r.

27.08.2014
RI.6220.3.4.2014.JK

 

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) zawiadamiam, że dnia 18.08.2014r. została wydana decyzja znak: RI.6220.3.3.2014.JK w sprawie umorzenia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa hali wraz z adaptacją istniejącego budynku w celu rozpoczęcia produkcji aromatów spożywczych w m. Pliszczyn, gm. Wólka, działka nr 700/1, planowanego do realizacji przez p. Gabrielę Gęca prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Droper, ul. Jeżynowa 11, 20-258 Lublin.

W związku z powyższym informuję, że z ww. decyzją oraz dokumentami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wólce w pokoju nr 23 – w godzinach pracy urzędu.

 

Otrzymują:

  1. Strona internetowa, tablice ogłoszeń Urzędu Gminy Wólka www.wolka.pl oraz BIP, miejsce realizacji inwestycji na terenie gminy Wólka.

  2. Strony biorące udział w postępowaniu administracyjnym (wykaz stron znajduje się w aktach sprawy).

 

 

JK/JK

Powrót