Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka z...

Aktualności

Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka z dnia  30 lipca 2014r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka z dnia 30 lipca 2014r.

30.07.2014
RI.6220.2.7.2014.JK

 

 


Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) zawiadamiam, że dnia 30.07.2014r. została wydana decyzja znak: RI.6220.2.6.2014.JK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, gm. Wólka, na odcinku III od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+613,05
o łącznej długości 1,875km – II etap, planowanego do realizacji przez Gminę Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin.

 

W związku z powyższym informuję, że z ww. decyzją oraz dokumentami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wólce w pokoju nr 23 – w godzinach pracy urzędu.

Powrót