Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie o wszczęciu...

Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24.06.2014 - RI.6220.3.2.2014.JK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24.06.2014 - RI.6220.3.2.2014.JK

26.06.2014
Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Pani Gabrieli Gęca, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Droper, ul. Jeżynowa 11, Turka, 20-258 Lublin, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa hali wraz z adaptacją istniejącego budynku w celu rozpoczęcia produkcji aromatów spożywczych w m. Pliszczyn, gm. Wólka, działka nr 700/1.

 


Teren, na którym będzie realizowana inwestycja należy do p. Sławomira Ulińskiego zam. ul. Akacjowa 10, Turka, 20-258 Lublin i p. Anny Ulińskiej, zam. ul. Klonowa 42, Turka, 20-258 Lublin.

Mając na uwadze, że przedsięwzięcie może być zaliczane do kategorii przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 75 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Wólka.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Wólka, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Wólka, Referat Infrastruktury, pokój nr 23 (II p), w godzinach 730 – 1530.

Uwagi i wnioski w ww. sprawie strony mogą składać w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej na adres Urząd Gminy w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, adres e-mail wolka@bazagmin.pl. bądź składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wólka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.  

Powrót