Tutaj jesteś Aktualności Zarządzenie nr 34/14 Wójta Gminy...

Aktualności

Zarządzenie nr 34/14 Wójta Gminy Wólka z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie nr 34/14 Wójta Gminy Wólka z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej.

23.05.2014
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 184 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w zw. z § 11 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345),zarzadza sie co nastepuje:

 


§ 1. 


Uzupełnia się składy Obwodowych Komisji Wyborczych i powołuje się do składów komisji : Nr 3 z siedzibą w Sobianowice 32 - Pana Marcina Dobek zam. Turka ul. Konwaliowa i Nr 9 z siedzibą Turka ul.Konwaliowa - Panią Monikę Szulborską zam. Turka ul. Akacjowa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


§ 2. 


Uzupełnienie składów Komisji następuje w związku z wygaśnięciem członkostwa powodującym zmniejszenie się ich składu poniżej minimalnego dopuszczalnego składu komisji. 


§ 3. 


Zmieniony skład obwodowych komisji wyborczych podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 


§ 4. 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 


Wójt Gminy Wólka

 mgr Edwin Gortat

Powrót