Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie dla mieszkańców w sprawie...

Aktualności

Ogłoszenie dla mieszkańców w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Ogłoszenie dla mieszkańców w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

12.04.2013
Przypominamy, iż w związku ze zmianą przepisów z dniem 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów.

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wólka

 

Od 1 lipca 2013 r. obowiązek gospodarowania odpadami przejmie od mieszkańców Gmina. W związku z tym właściciel nieruchomości (przez pojęcie właściciele należy rozumieć także: współwłaściciel, użytkownik wieczysty, posiadacza nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, inny podmiot władające nieruchomością) jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek taki wynika z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) i dotyczy wszystkich mieszkańców gminy.

W Gminie Wólka przyjęto metodę naliczania opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących faktycznie daną nieruchomość (włącznie z dziećmi).

Na deklaracji obok danych właściciela, należy wykazać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, wybrać metodę zbierania odpadów tj. selektywnie czy nieselektywnie.

Stawka za osobę w przypadku odpadów selektywnych wynosi 5 zł za osobę, a w przypadku nieselektywnych 10 zł za osobę.

Kwota wynikająca z deklaracji jest kwotą miesięcznej płatności, której należy dokonywać do końca każdego m-c począwszy od lipca 2013 r.

Proszę wypowiedzieć umowę dotychczasową na odbiór odpadów komunalnych zgodnie z terminem zawartym w tej umowie.

Informuję, że uchwały dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BiP) na stronie www.wolka.pl http://bip.wolka.pl/wiadomosci/638/lista/uchwaly_rady (uchwały od nr XXVI/154/12 do nr XXVI/160/12). Deklaracja dostępna jest na stronie gminy w zakładce Ochrona Środowiska.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych do pobrania w formacie PDF

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, proszę wypełnić i dostarczyć niezwłocznie do Urzędu Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62.

Powrót