Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie dla przedsiębiorców w...

Aktualności

Ogłoszenie dla przedsiębiorców w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Ogłoszenie dla przedsiębiorców w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

12.04.2013

FP.3222.2.2013WŁ
Jakubowice Murowane 04.04.2013 r.

 

 

Szanowni Państwo,

prowadzący działalność,
zarejestrowaną w rejestrze regon (GUS),
której siedziba znajduje się na terenie gminy Wólka

 

 

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), właściciel nieruchomości (przez pojęcie właściciele należy rozumieć także: współwłaściciel, użytkownik wieczysty, posiadacza nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, inny podmiot władające nieruchomością) jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwałą nr XXVI/155/12 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r., gmina zobowiązana jest do odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady. Takimi nieruchomościami są również siedziby firm oraz miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy.

Uprzejmie proszę o wypełnienie załączonej deklaracji szczególnie w części dotyczącej nieruchomości niezamieszkałych oraz użytkowanych sezonowo (część dotycząca pojemników) z uwzględnieniem:

  1. W przypadku gdy nieruchomość nie jest faktycznie wykorzystywana na cele działalności gospodarczej, działalność prowadzona jest poza nieruchomością tj. nie są wytwarzane odpady komunalne, należy wypełnić deklarację i wykazać „zero pojemników”.

  2. Do odbieranych przez gminę odpadów należą WYŁĄCZNIE ODPADY KOMUNALNE. W przypadkach aptek, zakładów mechaniki pojazdów itp. gdzie wytwarzane są także inne niebezpieczne odpady proszę o wykazanie wielkości pojemników tylko na odpady komunalne.

Nie będą wydawane przez gminę karty odbioru odpadów.

  1. Przy działalności prowadzonej sezonowo za okres nie wytwarzania odpadów należy złożyć deklarację i wykazać „zero pojemników”. Od daty wytwarzania odpadów należy złożyć deklarację zmieniającą z podaniem ilości pojemników.

 

Proszę wypowiedzieć umowę dotychczasową na odbiór odpadów komunalnych zgodnie z terminem zawartym w tej umowie.

Informuję, że uchwały dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BiP) na stronie www.wolka.pl http://bip.wolka.pl/wiadomosci/638/lista/uchwaly_rady (uchwały od nr XXVI/154/12 do nr XXVI/160/12). Deklaracja dostępna jest na stronie gminy w zakładce Ochrona Środowiska.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wypełnić i dostarczyć niezwłocznie do Urzędu Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62.


Powrót