Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie o sesji Rady Gminy...

Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka w dniu  22 marca 2013 r

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka w dniu 22 marca 2013 r

12.03.2013
godz. 16.00

 

 


Wólka, dnia 12 marca 2013 r.


Przewodniczący                                                    
Rady Gminy Wólka
                                                                                           
 RG -0052.30.13  


                           
Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art.20 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. tekst jednolity (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm.) ­–  zwołuję  na dzień 22 marca 2013 r. godz. 16.00  - sesję  Rady Gminy Wólka z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.
4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków
5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych komisji Rady  o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Wólka w 2012 roku.
8. Sprawozdanie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
b. wyrażenie zgody na dzierżawę,
c. zniesienia statusu pomnika przyrody,
d. wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2012-2016,
e. wieloletniej prognozy finansowej,
f. zmian w budżecie gminy na 2013 rok.                                              


10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Madoń

 

Posiedzenie stałych komisji

Budżetowej na dzień 18.03 - godz. 8.00

Samorządu i Oświaty na dzień 18.03 .- godz. 9.00

Komisja Rewizyjna na dzień 18.03 - godz. 10.00

 

Powrót