Tutaj jesteś Aktualności Informacja dla mieszkańców Gminy...

Aktualności

Informacja dla mieszkańców Gminy Wólka - Nabór uzupełniający wniosków

Informacja dla mieszkańców Gminy Wólka - Nabór uzupełniający wniosków

25.02.2013
w ramach programu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

Urząd Gminy Wólka informuje, iż w okresie od dnia 4 marca 2013r. do dnia 8 marca 2013r., rusza nabór uzupełniający wniosków w ramach programu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura, Obszar tematyczny: Odbudowa, remont przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury.

O dofinansowanie ubiegać się może m.in.: osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa z terenu gminy, która przystąpiła do projektu,. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest. Realizacja jest przewidziana na czerwiec 2013r.

 

Szczegółowe informacje, dotyczące naboru oraz wzory niezbędnych załączników można pobrać ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.azbest.lubelskie.pl lub w tut. Urzędzie.

1. Osoby fizyczne, które ubiegają się o bezpłatne usunięcie azbestu zdjętego z dachu, przed rokiem 2004 wypełniają:

- załącznik nr 3 i 8,

oraz:

- wypisy z rejestru gruntów, które można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lublinie, przy ul. Spokojnej 9 w Lublinie.

2. Osoby fizyczne, które ubiegają się o bezpłatny demontaż (zdjęcie azbestu z dachu) i bezpłatne usunięcie zdjętego azbestu, wypełniają:

- załącznik nr 2, 3 i 8,

oraz :

- wypisy z rejestru gruntów, które można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lublinie, przy ul. Spokojnej 9 w Lublinie.

- oryginał lub kserokopię (z potwierdzeniem wpływu do Starostwa Powiatowego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 9 w Lublinie) zgłoszenia wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych na budynkach lub pozwolenie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) na rozbiórkę budynku lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9,

- mapkę ewidencyjną działki z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku (ze Starostwa Powiatowego w Lublinie ul. Spokojna 9).

 

Na udział w programie muszą wyrazić zgodę wszyscy współwłaściciele danej nieruchomości, z której pochodzi azbest.

 

Wszystkich wnioskodawców prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.azbest.lubelskie.pl

Szczegółowe informacje, można uzyskać także telefonicznie pod nr: 81 751 00 60 wew. 41 lub w pok. nr 26 tut. Urzędu.

Powrót