Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie o sesji Rady Gminy...

Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka w dniu 1 marca 2013 r.

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka w dniu 1 marca 2013 r.

21.02.2013
o godzinie 16:00

 

 

 


Przewodniczący 
                                                                                                Wólka, dnia 18 luty  2013 r. 
Rady   Gminy
Wólka                                                                                      

                                                                    

                

 Z A W I A D O M I E N I E                      

 

  RG -0052.29.13          

                            Na podstawie art.20 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym z dnia   8 marca 1990 r. tekst jednolity (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm.) ­– zawiadamiam, że na dzień   01 marca 2013 r. godz. 16.00  - zwołuję  sesję  Rady Gminy Wólka z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych komisji Rady  o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. zatwierdzenie  taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  2. uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków w Gminie Wólka
  3. poboru  podatku rolnego, leśnego od nieruchomości na terenie gm. Wólka od podatników będących osobami fizycznymi w drodze inkasa ,wyznaczenia inkasentów  ustalenia dla inkasentów terminu płatności zainkasowanych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  4. udzielania pożyczki Fundacji pn. Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego,
  5. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gm. Wólka w roku 2013,
  6. określenie górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  7. wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gm. Wólka,
  8. wieloletnia prognoza finansowa,
  9. zmian w budżecie gminy na 2013 rok.                                             

8. Odpowiedzi na    interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie obrad

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                       Rady Gminy

                                                      Józef Madoń

Powrót