Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie o sesji Rady Gminy...

Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka w dniu 21 grudnia 2012 r. godz. 13.00

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka w dniu 21 grudnia 2012 r. godz. 13.00

13.12.2012
ZAWIADOMIENIE - Przewodniczący Rady Gminy Wólka zwołuję na dzień 21 grudnia 2012 r. o godzinie 13:00 - sesję Rady Gminy Wólka

 

 Wólka, dnia 12 grudnia 2012 r.

Przewodniczący 

Rady Gminy

Wólka

Z A W I A D O M I E N I E

 

RG -0052.25.12

 

Na podstawie art.20 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. tekst jednolity (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm.) ­- zwołuję na dzień 21 grudnia 2012 r. godz. 13.00 - sesję Rady Gminy Wólka z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

  4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.

  5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.

  6. Interpelacje i zapytania.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie :

a ) poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości na terenie

gminy Wólka od podatników będących osobami fizycznymi w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów, ustalenia dla inkasentów terminu płatności dla zainkasowanych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

b) opłaty targowej,

c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia stawki takiej opłaty,

d) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady ,

e) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalania stawki opłaty za pojemniki,

f) terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

g) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

h) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wólka,

i) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

j) wieloletniej prognozy finansowej,

k) zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

8) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9) Wolne wnioski.

10) Zamknięcie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-)mgr inż. Józef Madoń

 

Komisja Budżetowa19.12.12 godz.8.00

Komisja Rolnictwa 19.12.12 godz. 9.00

Powrót