Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie o sesji Rady Gminy...

Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka w dniu 23 listopada 2012 r

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka w dniu 23 listopada 2012 r

22.11.2012
godzina 16:00

Wólka, dnia 13 listopada 2012r.

Przewodniczący
Rady   Gminy
Wólka

Z A W I A D O M I E N I E

RG -0052.24.12 

                                 Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia   8 marca 1990 r. tekst jednolity (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm.) ­- zwołuję na dzień  23 listopada 2012 r. godz. 16.00  - sesję  Rady Gminy Wólka z proponowanym porządkiem obrad:

1)        Otwarcie posiedzenia.

2)        Przyjęcie porządku obrad.

3)        Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.

4)        Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.

5)        Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych komisji Rady  o pracy między sesjami.

6)        Interpelacje i zapytania.

7)        Informacja przewodniczącego dot. oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za rok 2011.

8)        Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie

Wólka w latach 2008-2013 za 2011 r.

9)        Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce za 2011 rok.

10)    Podjęcie uchwał w sprawie :

       a) podziału gminy Wólka na stałe obwody głosowania ,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

       b) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku,

       c) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013,

       d) poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości na terenie gminy Wólka od podatników będących osobami fizycznymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia dla inkasentów terminu płatności dla zainkasowanych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

       e) opłaty targowej,

       f) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok,

          g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, 

       h)postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady ,

       i) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalania stawki opłaty za pojemniki,

       j)  terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

       k) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

       l) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wólka,

       ł) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

       m) wieloletniej prognozy finansowej,

       n) zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

       o) Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,

       p) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

11)    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12)   Wolne wnioski.

13) Zamknięcie obrad

Przewodniczący

Rady Gminy

mgr inż. Józef Madoń

 

 

 

W dniu  21 .11.12. godz. 8.00 odbędzie się  posiedzenie  Komisji Samorządu ( ok.10.00 wyjazdowe do Gimnazjum w Pliszczynie) Komisja Budżetowa  21.11.12 godz.9.30  Komisja Rolnictwa 21.11.12 godz. 11.00

Powrót