Tutaj jesteś Aktualności Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka

Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka

27.07.2012
dotyczące "Budowa budynku usługowego jako dwustanowiskowego warsztatu samochodowego” w miejscowości Długie gm. Wólka na działce nr 5"

Wólka, 24.07.2012 r.

R.O.Ś. 6220.2.4.2012.JK

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WÓLKA

 

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Wólka zawiadamia poprzez obwieszczenie, o wydanej w dniu 24.07.2012. znak: R.O.Ś.6220.2.3.2012.JK decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku usługowego jako dwustanowiskowego warsztatu samochodowego” w miejscowości Długie gm. Wólka na działce nr 5” planowanego do realizacji przez: Pana Kamila Kasprzak, zam. ul. Szmaragdowa 30/32, Lublin 20-570

Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

W związku z powyższym informuję, że z ww. decyzją strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wólce w pokoju nr 26 – w godzinach pracy urzędu. 

Informacja dotycząca wydanej decyzji znajduje się na stronie internetowej www.wolka.pl Urzędu Gminy w Wólce.

Powrót