Tutaj jesteś Aktualności ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU...

Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

16.05.2012

Wólka, dnia 16.05.2012r.

R.O.Ś. 6220.3.2012.JK

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Działając na podstawie:

-           art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227, z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

że w dniu 16.05.2012r. na wniosek inwestora: Kamil Kasprzak zam.

ul. Szmaragdowa 30/32, 20-570 Lublin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku usługowego jako dwustanowiskowego warsztatu samochodowego” w miejscowości Długie, gm. Wólka na działce nr 5 planowanego do realizacji przez: Kamila Kasprzak, zam. 20-570 Lublin, ul. Szmaragdowa 30/32

Stosownie do art. 10 k.p.a., strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego. Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Wólka, pokój nr 26, w godzinach od 7:30-15:30 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Wólka po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wólka
  2. strony biorące udział w postępowaniu administracyjnym

(wykaz stron znajduje się w aktach sprawy)

  1. strona internetowa Urzędu Gminy Wólka  www.wolka.pl

JK/JK

Powrót