Tutaj jesteś Aktualności 23 marca 2012 r. godz. 16.00 - Sesja...

Aktualności

23 marca 2012 r. godz. 16.00 - Sesja Rady Gminy Wólka

23 marca 2012 r. godz. 16.00 - Sesja Rady Gminy Wólka

13.03.2012
Zawiadamiam, że w dniu 23 marca br. godz. 16.00 odbędzie się sesja Rady Gminy Wólka
Wólka, dnia 12 marca  2012 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wólka

RG -0052/18/12                                                                

 Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia   8 marca 1990 r. tekst jednolity (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm.)  ­- zwołuje na dzień 23 marca 2012 r. godz. 16.00  - sesję  Rady Gminy Wólka z proponowanym porządkiem obrad:

1)      Otwarcie posiedzenia.

2)      Przyjęcie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.

4)      Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.

5)      Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych komisji Rady  o pracy między sesjami.

6)      Interpelacje i zapytania.

7)      Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.

8)      Raport nt „.Zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Wólka i podjętych  działań w 2011 roku.

9)      Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012.

10)  Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

11)  Podjęcie uchwał w sprawie :

 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
 • nabycia nieruchomości,
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Wólka w roku 2012,
 • przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka,
 • zabezpieczenia środków w budżecie na lata 2012- 2013,
 • wyrażenie  zgody  na wyodrębnienie w budżecie gminy środków     stanowiących fundusz sołecki,
 • opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym/samorządowym prowadzonym przez gminę Wólka,
 • wieloletniej prognozy finansowej,
 • zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
 • przystąpienie do projektu „Ćwiczenia czynią Mistrza”.
 • udzielenie pożyczki Fundacji Fundusz Lokalny im.Jana III Sobieskiego.

12) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13) Wolne wnioski.

14) Zamknięcie obrad.

Posiedzenia komisji odbędą się :                                                    

Budżetowa 21.03.12 godz. 8.00                                                         

Samorządu i Oświaty 21.03.12 godz. 9.30                                      

Rolnictwa  21 .03.12 godz.10.30.

 

Dokument-Zawiadomienie
Powrót