Tutaj jesteś Aktualności I/2012 NABÓR WNIOSKÓW

Aktualności

I/2012 NABÓR WNIOSKÓW

I/2012 NABÓR WNIOSKÓW

10.02.2012
Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o I naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków - 890 000,00 zł); 
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków - 1 500 000,00 zł); 
3. Małe projekty (limit dostępnych środków - 400 000,00 zł); 
4. Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków - 1 061 602,00zł);


 1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
  od 16 lutego 2012 r. do 2 marca 2012 r.
   
 2. Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100,
  tel. 81 532 30 65.
 3. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00.
   
 4. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są: 
  - w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b,
  - w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100,
  - w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie,
  - na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl
  - na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”www.krainawokollublina.pl w zakładce „Nabór wniosków”
  - na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwawww.arimr.gov.pl 
   
 5. Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi" określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.p

 6. Ponadto do wniosku należy dołączyć:
  - Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” odpowiednio dla poszczególnych działań.Wzory wyżej wymienionych oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl w zakładce „Nabór wniosków”. 

 7.  Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: Do dofinansowania zakwalifikowane będą operacje, które w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskają minimalną liczbę punktów:
  - dla działania: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 5 pkt 
  - dla działania: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 3 pkt 
  - dla działania: "Odnowa i rozwój wsi" 3 pkt 
  - dla "małych projektów" 4 pkt.

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Link zewnętrzny artykułu

Powrót