Tutaj jesteś Aktualności Informacja końcowa na temat...

Aktualności

Informacja końcowa na temat realizacji projektu systemowego pt. Chwytaj szansę

Informacja końcowa na temat realizacji projektu systemowego pt. Chwytaj szansę

29.12.2011
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce zakończył realizację projektu systemowego „Chwytaj szansę”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

całą treść informacji końcowej można przeczytać tutaj

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie Priorytetu VII  - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1  - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1  –Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez  ośrodki pomocy społecznej.

Projekt został skierowany do 10 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających  z świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Wólka. Głównym celem realizacji projektu był rozwój i podniesienie aktywności społecznej i zawodowej  osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo –   klientów pomocy społecznej w Gminie Wólka z zachowaniem zasady równości szans.

Założeniem projektu było zmniejszenie deficytów społecznych, edukacyjnych i zawodowych osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo, co pozwoliłoby na zwiększenie mobilności, przełamanie  stereotypów , pokonanie własnych ograniczeń i  ponowne wejście tych osób na rynek pracy. Uczestnicy projektu zrealizowali w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej następujące kursy/szkolenia:

  • doradztwo zawodowe, mające na celu pomoc w odnalezieniu swojego potencjału na rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych – 10 osób;
  •  zajęcia w zakresie treningu kluczowych kompetencji społecznych, podczas którego uczestnicy m.in. wzmocnili umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, autoprezentacji, poznali swoje mocne i słabe strony – 10 osób;
  •  kurs „Prawo jazdy kat. B” – 3 osoby;
  •  kurs „Obsługa kas fiskalnych” – 2osoby
  •  kurs „ Kosmetyczka ze stylizacją paznokci” – 2 osoby;
  •  kurs „Florystyka z obsługą kas fiskalnych” – 2 osoby;
  •  kurs „Pomoc kuchenna” – 2 osoby;
  •  kurs „Fryzjer” – 1 osoba;
  •  kurs „Spawacz 1 metoda” – 1 osoba;
  •  kurs „Spawacz 2 metody” – 1 osoba.

Wsparcie w ramach projektu miało charakter kompleksowy. Wobec beneficjentów zastosowano instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej oraz zawodowej. Do realizacji wymienionych działań użyto instrumentu w postaci kontraktu socjalnego, który był realizowany przez 6 pracowników socjalnych, w tym pracownika zatrudnionego w ramach POKL. Przez okres realizacji kontraktu wszyscy uczestniczy otrzymywali wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego jako wkład własny.

Wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu systemowego pt. „Chwytaj szansę”  było w całości współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powrót