Aktualności

Informacja końcowa na temat realizacji projektu systemowego pt. Chwytaj szansę

Informacja końcowa na temat realizacji projektu systemowego pt. Chwytaj szansę

29.12.2011
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce zakończył realizację projektu systemowego „Chwytaj szansę”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

całą treść informacji końcowej można przeczytać tutaj

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie Priorytetu VII  - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1  - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1  –Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez  ośrodki pomocy społecznej.

Projekt został skierowany do 10 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających  z świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Wólka. Głównym celem realizacji projektu był rozwój i podniesienie aktywności społecznej i zawodowej  osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo –   klientów pomocy społecznej w Gminie Wólka z zachowaniem zasady równości szans.

Założeniem projektu było zmniejszenie deficytów społecznych, edukacyjnych i zawodowych osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo, co pozwoliłoby na zwiększenie mobilności, przełamanie  stereotypów , pokonanie własnych ograniczeń i  ponowne wejście tych osób na rynek pracy. Uczestnicy projektu zrealizowali w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej następujące kursy/szkolenia:

  • doradztwo zawodowe, mające na celu pomoc w odnalezieniu swojego potencjału na rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych – 10 osób;
  •  zajęcia w zakresie treningu kluczowych kompetencji społecznych, podczas którego uczestnicy m.in. wzmocnili umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, autoprezentacji, poznali swoje mocne i słabe strony – 10 osób;
  •  kurs „Prawo jazdy kat. B” – 3 osoby;
  •  kurs „Obsługa kas fiskalnych” – 2osoby
  •  kurs „ Kosmetyczka ze stylizacją paznokci” – 2 osoby;
  •  kurs „Florystyka z obsługą kas fiskalnych” – 2 osoby;
  •  kurs „Pomoc kuchenna” – 2 osoby;
  •  kurs „Fryzjer” – 1 osoba;
  •  kurs „Spawacz 1 metoda” – 1 osoba;
  •  kurs „Spawacz 2 metody” – 1 osoba.

Wsparcie w ramach projektu miało charakter kompleksowy. Wobec beneficjentów zastosowano instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej oraz zawodowej. Do realizacji wymienionych działań użyto instrumentu w postaci kontraktu socjalnego, który był realizowany przez 6 pracowników socjalnych, w tym pracownika zatrudnionego w ramach POKL. Przez okres realizacji kontraktu wszyscy uczestniczy otrzymywali wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego jako wkład własny.

Wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu systemowego pt. „Chwytaj szansę”  było w całości współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powrót