Tutaj jesteś Aktualności Gospodarowanie odpadami Odpady komunalne od 1 stycznia 2020 r.
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Gospodarowanie odpadami

Kontenery na śmieci od 1 stycznia 2020 r.

Odpady komunalne od 1 stycznia 2020 r.

03.01.2020
Opłata. Zgodnie z nową uchwałą opłata za odpady począwszy od 1.01.2020 r. wynosi 19 zł od osoby/miesiąc (Uchwała Rady Gminy Wólka nr XX.115.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 7655).
 
Do każdej nieruchomości, objętej złożoną do tut. Urzędu deklaracją, zostaną wysłane za potwierdzeniem odbioru pisemne zawiadomienia o zmianie stawek, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
Wszystkie dotychczasowe deklaracje są ważne i nie należy składać nowych, jeśli nie następuje zmiana liczby osób zamieszkałych lub nie następuje zgłoszenie kompostowania bioodpadów.
 
Termin płatności. Opłaty za poszczególne miesiące pozostają bez zmian, tj. do piątego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty (np. za styczeń 2020 r. termin płatności mija 5 lutego 2020 r.) Opłaty należy wnosić na wyodrębniony dla każdej posesji (indywidualny) rachunek.
 
Rachunki bankowe. Rachunki pozostają bez zmian. Opłaty należy wnosić na wyodrębniony dla każdej posesji (indywidualny) rachunek. Gmina nie będzie wystawiała faktur za odbiór odpadów. Nie będą również przysyłane rachunki, ani książeczki opłat. Przy naliczaniu i egzekucji opłat za odpady stosuje się przepisy takie jak w przypadku podatków lokalnych (ordynacja podatkowa).
 
Nowy druk deklaracji. Od stycznia 2020 r. obowiązuje nowy druk deklaracji na odpady komunalne. W przypadku, gdy zgłaszana jest zmiana dotycząca liczby osób zamieszkałych lub następuje zgłoszenie kompostownika, należy tego dokonywać na nowym druku (Uchwała Rady Gminy Wólka nr XX.115.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 7657). Jeśli nie występują żadne zmiany, dotychczasowe deklaracje są ważne i nie należy ich składać ponownie.
 
Kompostownik. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. Właściciele kompostowników, którzy dokonają ich zgłoszenia będą płacić obniżoną stawkę, tj. 16 zł od osoby/miesiąc i jednocześnie nie będą mogli wystawiać odpadów bio do odbioru przez firmę odbierającą odpady. W takim przypadku całość odpadów bio powinna być kompostowana (Uchwała Rady Gminy Wólka nr XX.116.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 7656).
 
Zgłoszenia kompostownika należy dokonać poprzez złożenie nowej deklaracji, w której znajduje się rubryka dotycząca kompostownika. Deklaracje zgłaszające kompostownik od stycznia 2020 r. należy składać przez cały styczeń do 10 lutego 2020 r., jeśli ulga ma dotyczyć opłaty za styczeń 2020 r. (w deklaracji należy zaznaczyć „zmiana danych od …” i podać „styczeń 2020 r.”). Jeśli deklaracja zgłaszająca kompostownik zostanie złożona po 10 lutego 2020 r., stawka obniżona będzie miała zastosowanie począwszy od opłaty za luty 2020 r.
 
W przypadku, gdy założenie kompostownika jest dopiero planowane – zgłoszenia w deklaracji należy dokonać w chwili faktycznego posiadania. Wówczas od miesiąca zgłoszenia będzie przysługiwała obniżona stawka w wysokości 16 zł za osobę miesięcznie.
 
Zła segregacja lub jej brak. W przypadku zgłoszenia przez firmę odbierającą odpady złego segregowania odpadów lub jego braku, wszczęte zostanie postępowanie, zgodnie z ordynacją podatkową, którego konsekwencją może być zastosowanie stawki podwyższonej, tj. w wysokości 57 zł od osoby miesięcznie (Uchwała Rady Gminy Wólka nr XX.115.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 7655).
 
Powrót