KI.SO-78 - Udostępnianie do wglądu spisu wyborców

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 81 746 48 44

e–mail: wolka@bazagmin.pl, www.wolka.pl

 

KI.SO 78

Karta Informacyjna

Wersja nr 1

z dnia 2011-08-08

 


Udostępnianie do wglądu spisu wyborców


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. r. w sprawie spisu wyborców(Dz. U. Nr 158, poz. 942).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Spraw Obywatelskich, stanowisko ds. ewidencji ludności, pokój nr 9.

III

Wymagane wnioski

 • Wniosek o udostępnienie spisu wyborców F.SO-78.1

IV

Wymagane załączniki

 • Brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim paszport lub inny dokument tożsamości.

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Niezwłocznie.

VII

Opłaty

 • Wolne od opłaty.

VIII

Tryb odwołania

 • Brak.

IX

Uwagi

 • Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
 • Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy między 21 a 8 dniem przed dniem wyboców.

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Ewa Paprocka

Ewa Flis

mgr Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót