KI.SO-74 - Udostępnianie do wglądu rejestru wyborców

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 81 746 48 44

e–mail: wolka@bazagmin.pl, www.wolka.pl

 

KI.SO 74

Karta Informacyjna

Wersja nr 2

z dnia 2011-08-08

 


Udostępnianie do wglądu rejestru wyborców


 

 

I

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Spraw Obywatelskich, stanowisko ds. ewidencji ludności, pokój nr 9.

III

Wymagane wnioski

  • Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców F.SO-74.1

IV

Wymagane załączniki

  • Brak.

V

Dokumenty do wglądu

  • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim paszport lub inny dokument tożsamości.

VI

Termin załatwiania sprawy

  • Niezwłocznie.

VII

Opłaty

  • Wolne od opłaty.

VIII

Tryb odwołania

  • Brak

IX

Uwagi

  • Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek, w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji.

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Ewa Paprocka

Ewa Flis

mgr Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót