KI.USC-145 - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 81 746 48 44

e–mail: wolka@bazagmin.pl, www.wolka.pl

KI.USC-145

Karta Informacyjna

Wersja nr 1
z dnia 2015-11-18

 


Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Ustawa z dnia 12 grudnia  o cudzoziemcach;
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wyjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych  przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców.

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Obywatelski, pokój nr 11.

 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.

V

Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty lub paszport, cudzoziemiec przedkłada kartę pobytu lub dokument podróży. 

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Bezzwłocznie po przedłożeniu formularza i wymaganych do wglądu dokumentów. 

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa  w wysokości 17,00 zł  uiszczona na konto Urzędu Gminy Wólka  nr  89 1930 1709 2003 0060 0095 0001 w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika

VIII

Tryb odwołania

 • Czynność materialno-technicznia /brak odwołania.

IX

Uwagi

 • Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu oraz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  na okres dłuższy niż 6 miesięcy dokonuje się w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu , najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. 
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu  wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  na okres dłuższy niż 6 miesięcy wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z pobytu czasowego jeżeli osoba w tym czasie posiada zameldowanie na pobyt czasowy.
 • Osoba, która  wcześniej zgłosiła wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  na okres dłuższy niż 6 miesięcy powinna zgłosić swój powrót  najpóźniej w 30. dniu licząc od dnia powrotu.
 • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
 • Wymeldowania   można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
 • rodzeństwu.

 

 

 

Opracował

mgr Ewa Paprocka

Zatwierdził

mgr Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót