KI.USC-143 - Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 81 746 48 44

e–mail: wolka@bazagmin.pl, www.wolka.pl

KI.USC-143

Wersja nr 1

z dnia 2015-11-18

Karta Informacyjna

 


Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006  r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych  przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców.

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Obywatelski pokój nr 11

 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Pełnomocnictwo w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika.

V

Dokumenty do wglądu

 • Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej  oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany
 • Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
 • Członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu podmiotu potwierdzającego fakt pobytu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. 

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Bezzwłocznie po przedłożeniu formularza i wymaganych do wglądu dokumentów. 
 • Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa  w wysokości 17,00 zł  uiszczona na konto Urzędu Gminy Wólka  nr  89 1930 1709 2003 0060 0095 0001 w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika

VIII

Tryb odwołania
 • Czynność materialno-technicznia /brak odwołania.
 • W przypadku zameldowania lub odmowy zameldowania w drodze decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego w Lublinie

IX

Uwagi

 • Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba, że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
 • Zameldowania na pobyt stały należy dokonać w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje:
  • bez równoczesnego  wymeldowania się z poprzednich miejscpobytu,
  • z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu tj. bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie. W takim przypadku osoba może również  wymeldować się z pobytu czasowego jeśli takie posiada.
 • Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.  Adres określa się  poprzez podanie nazwy miejscowości, nr domu i lokalu, nazwy gminy, województwa, kodu pocztowego oraz nazwy ulicy jeżeli w miejscowości występuje podział na ulice.
 • W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
 • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
 • Organ gminy wydaje  z urzędu  zaświadczenie  o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili  zmiany miejsca zameldowania.
 • Zameldowania na pobyt stały  można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

 

 

Opracował

mgr Ewa Paprocka

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót