KI.USC-139 - Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 81 746 48 44

e–mail: wolka@bazagmin.pl, www.wolka.pl

KI.USC-139

Wersja nr 1

z dnia 2015-11-18

Karta Informacyjna

 


Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego 


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Ustawa z dnia 12 grudnia  2013 r. o cudzoziemcach;
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wyjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych  przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców.

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego

 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.

V

Dokumenty do wglądu

 • Karta pobytu lub dokument podróży. 

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Bezzwłocznie po przedłożeniu formularza i wymaganych do wglądu dokumentów. 

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa  w wysokości 17,00 zł  uiszczona na konto Urzędu Gminy Wólka  nr  31 8689 0007 6500 0108 2000 0010 w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika

VIII

Tryb odwołania

 • Czynność materialno-technicznia /brak odwołania.

IX

Uwagi

 • Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego jest  obowiązana  wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu , najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. 
 • Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można dokonać podczas zameldowania  w nowym miejscu pobytu, wskazując  adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego  ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając  wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem  z miejsca  pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicę.
 • Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
 • Wymeldowania  z miejsca pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

 

 

Opracował

mgr Ewa Paprocka

Zatwierdził

mgr Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót