KI.USC-137 - Wymeldowanie obywatela polskiego z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 81 746 48 44

e–mail: wolka@bazagmin.pl, www.wolka.pl

KI.USC-137

Karta Informacyjna

Wersja nr 1
z dnia 2015-11-18

 


Wymeldowanie obywatela polskiego z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych  przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców.

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego 

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty lub paszport. 

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia. 

VII

Opłaty

 • Wolne od opłaty.

VIII

Tryb odwołania

 • Czynność materialno-techniczna / brak odwołania.

IX

Uwagi

 • Wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Wymeldowania z miejsca dotychczasowego miejsca  pobytu czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego lub zgłaszając wyjazd za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy na formularzu zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ).
 • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

 

 

 

Opracował

mgr Ewa Paprocka

Zatwierdził

mgr Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót