Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

07.02.2014
Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim” ogłasza nabór uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe

 

 

 Zakres tematyki trzydniowego szkolenia obejmuje m.in. następujące moduły: 

- pozyskiwanie środków na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, z uwzględnieniem przyszłej perspektywy budżetowej 2014-2020, 

- zarządzanie przedsiębiorstwem, 

- praktyczna nauka sporządzania biznesplanów, 

- innowacyjność w przedsiębiorstwie, 

- finansowanie inwestycyjnych przedsięwzięć biznesowych. 

Szkolenie odbędzie się w okresie od 13 do 15 marca 2014 r. 

Rekrutacja będzie trwała w systemie ciągłym w okresie od 7 lutego 2014 r. do 5 marca 2014 r. 

Szkolenia skierowane są do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałych na terenie gmin partnerskich: Rybczewice, Gorzków, Mełgiew, Wólka, Spiczyn, Piaski i/lub przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli istniejących podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie w/w gmin. 

Jednocześnie informujemy, że dokonaliśmy stosownych zmian w Regulaminie rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych umożliwiających warunkowo udział w szkoleniach i wizytach studyjnych osobom spoza terenu sześciu gmin partnerskich. 

Zgłoszenia do uczestnictwa w Programie dokonuje się poprzez dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, poprawnie wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego wraz z Załącznikami do biura jednego z w/w partnerów programu. Dokumenty dostarczane drogą pocztową powinny wpłynąć nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji (decyduje data dostarczenia). 

W niniejszym naborze preferowani są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 

Załączniki: 

1. Regulamin Rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych 

2. Formularz Rekrutacyjny wraz z Załącznikami 

Powrót