Ważna Informacja dla rolników

Ważna Informacja dla rolników

21.07.2014
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:
  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

 

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra, z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych,
na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

  • 1 - 31 października 2014 r. gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany
    we wniosku.

 

Wniosek o zwrot oleju napędowego używanego do produkcji rolnej można pobrać w poradniku interesanta w zakładce podatki i opłaty 

Powrót