Tutaj jesteś Aktualności Podatki i opłaty - linki

Podatki i opłaty - linki

05.06.2011

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Deklaracje składane do celów ustalenia zobowiązania podatkowego osób prawnych

Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od osób fizycznych od nieruchomości, rolnym i leśnym

Podanie o rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za wodę i ścieki

Stwierdzenie nadpłaty podatku

Udzielanie ulgi z tytułu opłaty planistycznej oraz innych

Udzielenie pomocy de minimis, tj.ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Udzielenie ulg podatkowych(umorzenie,odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)

Ustalenie wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych

Ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Ustalenie wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wydawanie decyzji w sparwie udzielenia ustawowej ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ustawowego zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów w drodze kupna

Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ustawowego zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych

Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ustawowej ulgi żołnierskiekj w podatku rolnym

Wydawanie decyzji w sprawie udzielnia ustawowej ulgi z tytułu wymiany lub scalenia gruntów

Zaliczenie nadpłaty podatku

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Obowiązujace Uchwały Podatkowe

- XXIII/136/12 z dnia 26 października 2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wólka na rok 2013 

- XXIV/144/12 z dnia 23 listopada 2012 w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013

- XXIV/141/12 z dnia 23 listopada 2012 w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych na rok 2013


Powrót